Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Vyhláška Pardubický kraj ÚZEMNÍ ROZVOJ

Vyhláška Pardubický kraj ÚZEMNÍ ROZVOJVyvěšeno: 5. 7. 2024
Sejmuto: 28. 7. 2024

PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo jednací: SpKrÚ 93059/2022-102
Spisová zn.: SpKrÚ 93059/2022 OR OUP                                                                                                                                                    Pardubice dne 1. 7. 2024

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE


Zastupitelstvo Pardubického kraje jako příslušný orgán podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a za
použití ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě
ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „nový stavební zákon“) a podle ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydalo usnesením č. Z/400/24 ze dne
25. 6. 2024 formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje.
Pardubický kraj v souladu s ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona ve spojení s ust. § 323 odst. 7
nového stavebního zákona a za použití ust. § 25 správního řádu, doručuje
Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“)
a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
Aktualizace č. 4 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 jsou
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz, v sekci Regionální rozvoj Investice Inovace – Odbor rozvoje – Územní
plánování, na adrese:
https://www.pardubickykraj.cz/uzemni-planovani
Aktualizace č. 4 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 jsou
k nahlédnutí v listinné podobě na odboru rozvoje, oddělení územního plánování Krajského úřadu
Pardubického kraje.
V souladu s § 42 odst. 10 stavebního zákona nabývá Aktualizace č. 4 ZÚR Pk účinnosti dnem
doručení aktualizace a úplného znění po této aktualizaci veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení se v souladu s § 173 správního řádu zveřejňuje na úřední desce Krajského úřadu
Pardubického kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Pardubického kraje.


JUDr. Martin Netolický Ph. D.
hejtman kraje

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 8. 07. 2024 15:42