Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Ukončení mimořádných veterinárních opatření, nařízených dne 16. 12. 2022 Státní veterinární správou

Ukončení mimořádných veterinárních opatření, nařízených dne 16. 12. 2022 Státní veterinární správouVyvěšeno: 27. 1. 2023
Sejmuto: 14. 2. 2023

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března
2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne
17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud
jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, rozhodla takto:

Čl. 1

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 16. 12. 2022 nařízením Státní veterinární správy
č. j. SVS/2022/166174-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
v Pardubickém kraji s e u k o n č u j í .
Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, platnosti jeho vyhláše-
ním formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá

účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyzna-
čen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa-
dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární

správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
(4) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/
2022/166174-E ze dne 16. 12. 2022.
V Pardubicích dne 27.01.2023

MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 01. 2023 14:47