Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

1. Název                                    

Obec Bohuňov

2. Důvod a způsob založení:

Obec Bohuňov je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

Starosta:             Ing. Řihák Milan

Místostarosta       Ing. Rounová Jana

Zastupitelé:         Hejtmánek Lubomír

                          Kollmann Miroslav

                          Plaček František

                          Bc. Straková Jaroslava

Finanční výbor:   Hejtmánek Lubomír - předseda

                          Kollmann Miroslav

                          Plaček František

Kontrolní výrob:  Plaček František - předseda

                         Hejtmánek Lubomír

                         Kollmann František

Kulturní výrob:    Bc. Straková Jaroslava

                          Hejtmánek Lubomír

                          Ing. Rounová Jana

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bohuňov, Bohuňov 49, PSČ 569 04

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bohuňov, Bohuňov 49, PSČ 569 04

4.3 Úřední hodiny

Pondělí        19:00  - 20:00

4.4 Telefonní číslo

468 008 912

4.5 Číslo faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

www.obecbohunov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

bohunov@tiscali.cz

4.8 ID datové schránky

s78a3ng

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Svitavy

č. účtu: 0214397111/0300

6. IČ

00276413

7. DIČ

CZ00276413 - obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2021.pdf

Územní plán Bohuňov - hlavní výkres.pdf

8.2. Rozpočet

2020

Schválený rozpočet 2020.pdf

2019

Schválený rozpočet 2019.pdf

Rozpočtové opatření č. 1_2019.pdf

Rozpočtové opatření č. 2_2019.pdf

Rozpočtové opatření č. 3_2019.pdf

Rozpočtové opatření č. 4_2019.pdf

2018

Schvalený zavěrečný účet 2018.pdf

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Bohuňov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce v obci
  • na elektronické úřední desce na adrese: www.obecbohunov.cz

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně, telefonicky, nebo elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

a)   právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti

b)   seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Formulář - Žádost o poskytnutí informace.docx

10. Příjem žádostí a dalších podání 

- osobně:  na adrese obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

- písemně na adrese: Obec Bohuňov, Bohuňov 49, PSČ 569 04

- telefonicky na telefonním čísle: 468 008 912

- elektronickou poštou na adrese: bohunov@tiscali.cz

- datovou schránkou: s78a3ng

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře 

Formulář - Žádost o informace.docx

Formálář - žádost o kácení dřevin mimo les.docx

Další formuláře můžete najít na: https://portal.gov.cz/obcan/formulare

13 . Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Dále viz. https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů souvisejících, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy  ČR na adrese https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany zveřejněnými na úřední desce v obci a na webových stránkách vč. úřední desky na internetu.

https://www.obecbohunov.cz/clanky/verejne-vyhlasky.html

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Bohuňov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Poskytování informací dle zák. 106 1999 Sb.pdf